menu

Faculty list

Chair of Food Life Sciences

Laboratory of Enzyme Chemistry

Professor Associate Professor Assistant Professor Remarks
Yasukawa, Kiyoshi Takita, Teisuke Main Building (Sogokan) in Faculty of Agriculture

Laboratory of Food  Chemistry

Professor Associate Professor Assistant Professor Remarks

Laboratory of Organic Chemistry in Life Science

Professor Associate Professor Assistant Professor Remarks
Irie, Kazuhiro Murakami, Kazuma
Tsukano, Chihiro
Main Building (Sogokan) in Faculty of Agriculture

Chair of Food and Health Science

Laboratory of Nutrition Chemistry

Professor Associate Professor Assistant Professor Remarks
Sasaki, Tsutomu Tsuzuki, Satoshi
Matsui, Sho
Oguri, Yasuo
Main Building (Sogokan) in Faculty of Agriculture

Laboratory of Molecular Function of Food

Professor Associate Professor Assistant Professor Remarks

Laboratory of Physiological Function of Food

Professor Associate Professor Assistant Professor Remarks
Inoue, Kazuo Ohinata, Kousaku
Goto, Tsuyoshi
Takahashi, Haruya
Yokokawa, Takumi
Main Building (Honkan) in Uji Campus

Chair of Food Production Technology

Laboratory of Bioengineering

Professor Associate Professor Assistant Professor Remarks
Tani, Fumito Kentaro, Matsumiya Kobayashi, Takashi
Ogawa, Takenobu
Main Building (Sogokan) in Faculty of Agriculture

Laboratory of Basic and Applied Molecular Biotechnology

Professor Associate Professor Assistant Professor Remarks
Hashimoto, Wataru Ogura, Kohei Oiki, Sayoko Main Building (Honkan) in Uji Campus